携手同 游人间
xié shǒu tóng yóu rén jiān


不让岁月倦了等待的心

bù ràng suì yuè juàn le děng dài de xīn

我的世界随你到天涯遥远

wǒ de shì jiè suí nǐ dào tiān yá yáo yuǎn

窗前灯火此刻悄悄熄灭

chuāng qián dēng huǒ cǐ kè qiāo qiāo xī miè

我心轻轻擦亮你如水的容颜

wǒ xīn qīng qīng cā liàng nǐ rú shuǐ de róng yán你的笑容仍甜美一如当年

nǐ de xiào róng réng tián měi yī rú dāng nián

你的消息是我珍藏的依恋

nǐ de xiāo xī shì wǒ zhēn cáng de yī liàn

不管繁华成落叶战士没荒野

bù guǎn fán huá chéng luò yè zhàn shì mò huāng yě

承诺永远不如记得每个今天

chéng nuò yǒng yuǎn bù rú jì de měi gè jīn tiān你我相隔遥远人事偷偷改变

nǐ wǒ xiāng gé yáo yuǎn rén shì tōu tōu gǎi biàn

历尽万水千山是否心意相连

lì jìn wàn shuǐ qiān shān shì fǒu xīn yì xiāng lián

不求生生世世不想朝朝暮暮

bù qiú shēng shēng shì shì bù xiǎng zhāo zhāo mù mù

但愿平平淡淡携手同 游人间

dàn yuàn píng píng dàn dàn xié shǒu tóng yóu rén jiān

你的笑容仍甜美一如当年

nǐ de xiào róng réng tián měi yī rú dāng nián

你的消息是我珍藏的依恋

nǐ de xiāo xī shì wǒ zhēn cáng de yī liàn

不管繁华成落叶战士没荒野

bù guǎn fán huá chéng luò yè zhàn shì mò huāng yě

承诺永远不如记得每个今天

chéng nuò yǒng yuǎn bù rú jì de měi gè jīn tiān你我相隔遥远人事偷偷改变

nǐ wǒ xiāng gé yáo yuǎn rén shì tōu tōu gǎi biàn

历尽万水千山是否心意相连

lì jìn wàn shuǐ qiān shān shì fǒu xīn yì xiāng lián

不求生生世世不想朝朝暮暮

bù qiú shēng shēng shì shì bù xiǎng zhāo zhāo mù mù

但愿平平淡淡携手同 游人间

dàn yuàn píng píng dàn dàn xié shǒu tóng yóu rén jiān谁说两地 缱绻最是扰人心田

shuí shuō liǎng dì qiǎn quǎn zuì shì rǎo rén xīn tián

谁说人海沉浮难有恒久情缘

shuí shuō rén hǎi chén fú nán yǒu héng jiǔ qíng yuán

不管分分合合也许聚聚散散

bù guǎn fēn fēn hé hé yě xǔ jù jù sàn sàn

只求平平安安携手同游人间

zhǐ qiú píng píng ān ān xié shǒu tóng yóu rén jiān