Để thêm nút Like facebook cho từng bài viết vào phpbb. Bạn làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào forum, vào bảng điều khiển của Người Quản Trị.
2. Vào Modules-> Social networks
Chọn "Like" Button
Activate the "Like" Button : Chọn Có

Thêm nút Like facebook cho từng bài viết vào phpbb Like10

Và đây là thành quả:

Thêm nút Like facebook cho từng bài viết vào phpbb Like110