相思
xiāng sī

红豆生南国是很遥远的事情
hóng dòu shēng nán guó shì hěn yáo yuǎn de shì qíng
相思算什么早无人在意
xiāng sī suàn shén me zǎo wú rén zài yì
醉卧不夜城处处霓虹
zuì wo bù yè chéng chù chù ní hóng
酒杯中好一片滥滥风情
jiǔ bēi zhōng hǎo yī piàn làn làn fēng qíng

最肯忘却古人诗 最不屑一顾是相思
zuì kěn wàng què gǔ rén shī zuì bù xiè yī gù shì xiāng sī
守着爱怕人笑 还怕人看清
shǒu zhe ài pà rén xiào hái pà rén kàn qīng
春又来看红豆开
chūn yòu lái kàn hóng dòu kāi
竟不见有情人去采
jìng bù jiàn yǒu qíng rén qù cǎi
烟花拥着风流真情不在
yān huā yǒng zhe fēng liú zhēn qíng bù zài