Bài 36: Bài ôn tập 6


逛公园
 
昨天晚上我对罗兰说,听说, 我们学校西边有个公园,那个公园很大。公园里有山也有水,风景很美。明天是星期六,我们去公园玩玩儿怎么样。罗兰说,他也正想去公园玩玩儿,散散心呢。

我问罗兰怎么去,罗兰说,星期六坐公共汽车的人比较多,我们最好骑自行车去。骑车这可以锻炼身体。

今天早上,我们起得很早,吃了早饭就出发了。我们骑得比较慢,骑了半个小时才到公园。

今天逛公园的人真多,买票要排队,我们排了十分钟才买到票。 买了票我们就进去了。 公园里有一个很大的湖。我和罗兰先爬山。爬了二十多分钟就爬到了山上。 因为爬得太快了,我们出了一身汗。从山上往下看,非常漂亮。山上有很多树,这有很多花。山上的湖上有一个座白色的桥。很多人在湖边散步,还有不少人在湖上划船。罗兰说,这个公园真大,真漂亮。
  
休息了一会儿,我和罗兰一起在山上照了相。我照了七八张,罗兰照了十多张,照完相我们就下山了。

我们在公园里玩了一个上午,看了很多地方。

我对罗兰说学校离这个公园不太远,可以经常骑车到这儿来玩儿。爬爬山,划划船或者跟朋友一起来散散步,聊聊天。罗兰说,以后我们可以再来。
 
Bài 37
 

 

上海比北京大

山本:田芳,上海怎么样? 我想坐火车去上海旅行。
田芳:上海很好,这几年变化很大。今年暑假我还在那儿住了一个月呢。 我一个同学家就在上海。
山本:上海没有北京大吧?
田芳:不,上海比北京大,人口也比北京多。 上海是中国最大的工商业城市。这几年,增加了不少新建筑,上海比过去变得更漂亮了。
山本:上海的公园怎么样?
田芳:上海的公园没有北京的多,也没有北京的公园这么大。
山本:上海冬天是不是比北京暖和一点了?
田芳:上海不比北京暖和。
山本:可是,我看天气预报,上海的气温比北京高得多。
田芳:是,上海的气温比北京高几度,但因为屋里没有暖气,所以还没有北京暖和。
山本:上海人屋里没有暖气?
田芳:是的,旅馆和饭店里有,一般家庭没有。


我比你更喜欢音乐

(林老师和王老师谈论音乐。。。。)

林玉:王老师,你喜欢音乐吗?
王伟国:喜欢啊!我是个音乐迷。光激光唱片 CD)就有好几百盘呢。
林玉:我也很喜欢音乐,也许比你更喜欢。你喜欢古典音乐还是喜欢现代音乐?
王伟国:我喜欢古典音乐。最喜欢听世界名曲,我还喜欢听民歌。
林玉:我也喜欢古典音乐。你喜欢流行歌曲吗?
王伟国:怎么说呢?可能没有你们年轻人那么喜欢。我觉得
行歌曲的歌词不如民歌写得好。
林玉:有些流行歌曲的歌词写得还是不错的。
王伟国:但是,我还是觉得民歌的歌词好。你听咱们的民歌,在那遥远的地方, 。。。"写得多好!

1. Câu so sánh
a) Câu có chữ ""
Dùng câu có chữ "" khi so sánh sự khác biệt giữa 2 sự vật giữa A và B (A hơn B)

飞机汽车快。 
弟弟高。

Trong câu chữ "", nếu vị ngữ là hình dung từ thì trước hình dung từ không thể sử dụng các phó từ như: "非常"。。。
 B + động từ + tân ngữ
他比我喜欢音乐。 
我比她喜欢学习。

Nếu động từ mang bổ ngữ trạng thái, "" có thể đặt trước bổ ngữ, hoặc đặt trước động từ 
得好。 /他考得
我今天得早。 /我今天来得

Để biểu đạt sự khác biệt không lớn, thường sử dụng "一点儿""一些"

上海冬天是不是北京暖和一点儿

Để biểu đạt sự khác biệt lớn, thường sử dụng """得多"
这件比那件贵了。 
他跑得比我快得多

"A不比B" có nghĩa là "A xấp xỉ B", thường dùng để biểu thị không đồng ý.

A:
上海冬天比北京暖和。 
B: 
不,上海冬天不比北京暖和。

b)A/没有B(这么/那么)...A như/không như B 
Hình thức khẳng định: (thường dùng trong câu nghi vấn hoặc phản vấn)
AB+(这么/那么)... 

Hình thức phủ định: (thường dùng trong câu trần thuật)
A没有B+(这么/那么)...

A:
你高吗? 
B:
他没有你这么高。
  
A:
你这次考得怎么样? 
B:
我没有你考得好。
c)A不如B...: không như... 
ý nghĩa giống như A没有B

这个饭店不如那个。
Có thể dùng hình dung từ để chỉ ra mặt kém
这个饭店不如那个 
我不如他学得

2. Bổ ngữ số lượng 
Dùng bổ ngữ số lượng khi so sánh sự cụ thể về số lượng, mức độ giữa các sự vật 
Bổ ngữ số lượng đặt sau hình dung từ. 
Cấu trúc: Hình dung từ + số lượng từ (bổ ngữ)
罗兰比我高5公分 
他比滴滴大两岁

3. Câu cảm thán
"(quá)/(thật)+ hình dung từ"

太好了! 
真好! 
这儿的风景真美!

Không dùng để biểu thị sự miêu tả khách quan
我是一个很好的老师。 
Không nói: 我是一个真好的老师。

""/""+ hình dung từ/động từ + danh từ(cụm từ). Cuối câu thường thêm ""

他写得多啊! 
这个公园漂亮啊! 
你听,这个歌词写得好啊!