钥匙
chìa khóa

有一家疯人院。一天,院长想看看有多少人病好了, 就让护士在墙上画了扇大门。只见一个个病人都疯了一样往墙上撞。
院长很失望, 忽然他看见只有一个病人无动于衷。
院长很高兴,忙跑过去问他:“难道你不想跟他们出去?“
病人回答:”这帮傻冒,我这儿有钥匙!“


Yǒu yī jiā fēng rén yuàn. Yī tiān, yuàn zhǎng xiǎng kàn kàn yǒu duōshǎo rén bìng hǎole. Jiù ràng hùshì zài qiáng shàng huàle shàn dàmén. 
Zhǐ jiàn yī gè gè bìng rén dōu fēng le yī yàng wǎng qiáng shàng zhuàng.
Yuàn zhǎng hěn shī wàng, hūrán tā kàn jiàn zhǐ yǒu yī gè bìng rén wú dòng yú zhōng.
Yuàn zhǎng hěn gāo xìng, máng pǎo guò qù wèn tā:“Nán dào nǐ bù xiǎng gēn tā men chū qù?“
Bìng rén huí dá:” Zhè bāng shǎ mào, wǒ zhèr yǒu yàoshi!“


Có 1 bệnh viện tâm thần. 1 ngày, viện trưởng muốn xem bao nhiêu người khỏi bệnh.  Liền bảo y tá vẽ lên tường 1 cánh cửa lớn. Nhìn thấy từng bệnh nhân lao vào tường như điên.
Viện trưởng cảm thấy thất vọng, rồi đột nhiên, viện trưởng thấy có 1 người thờ ơ với cánh cửa đó.
Viện trưởng rất vui, liền chạy tới hỏi anh ta: lẽ nào anh ko muốn ra ngoài cùng họ?

Bệnh nhân trả lời: cái bọn ngốc liều lĩnh này, chỗ tôi có chìa khóa mà!