Download 新汉语水平考试真题集HSK一级 Official Examination Papers of HSK Level 1 (PDF + AUDIO) Offici10

Tên sách: 新汉语水平考试真题集HSK一级 Official Examination Papers of HSK Level 1
Nhà xuất bản:
华语教学出版社
Số trang:
73
Số lượng đề thi HSK:
5

Định dạng file sách:
PDF (Không có watermark)
Giá bìa: 240,000 VND

Giới thiệu sách

H10901卷试题 + H10901卷听力材料 + H10901卷答案
H10902卷试题 + H10901卷听力材料 + H10901卷答案
H11003卷试题 + H11003卷听力材料 + H11003卷答案
H11004卷试题 + H11004卷听力材料 + H11004卷答案
H11005卷试题 + H11005卷听力材料 + H11005卷答案

Download Official Examination Papers of HSK Level 1 (PDF + AUDIO)
[You must be registered and logged in to see this link.]
File PDF: Đề thi, Đáp án, Tài liệu phần Nghe hiểu
File AUDIO: File âm thanh cho phần nghe hiểu