Download 新汉语水平考试真题集HSK四级 Official Examination Papers of HSK Level 4 (PDF + AUDIO) Offici11

Tên sách: 新汉语水平考试真题集HSK四级 Official Examination Papers of HSK Level 4
Nhà xuất bản:
华语教学出版社
Số trang:
123
Số lượng đề thi HSK:
5

Định dạng file sách:
PDF (Không có watermark)
Giá bìa: 240,000 VND

Giới thiệu sách

H41001卷试题 + H41001卷听力材料 + H41001卷答案
H41002卷试题 + H41002卷听力材料 + H41002卷答案
H41003卷试题 + H41003卷听力材料 + H41003卷答案
H41004卷试题 + H41004卷听力材料 + H41004卷答案
H41005卷试题 + H41005卷听力材料 + H41005卷答案

Download Official Examination Papers of HSK Level 4 (PDF + AUDIO)
[You must be registered and logged in to see this link.]
File PDF: Đề thi, Đáp án, Tài liệu phần Nghe hiểu
File AUDIO: File âm thanh cho phần nghe hiểu