Download 新汉语水平考试真题集HSK二级 Official Examination Papers of HSK Level 2 (PDF + AUDIO) Offici11

Tên sách: 新汉语水平考试真题集HSK二级 Official Examination Papers of HSK Level 2
Nhà xuất bản: 
华语教学出版社
Số trang: 
93
Số lượng đề thi HSK: 
5

Định dạng file sách: 
PDF (Không có watermark)
Giá bìa: 240,000 VND

Giới thiệu sách
H20901卷试题 + H20901卷听力材料 + H20901卷答案
H20902卷试题 + H20902卷听力材料 + H20902卷答案
H21003卷试题 + H21003卷听力材料 + H21003卷答案
H21004卷试题 + H21004卷听力材料 + H21004卷答案
H21005卷试题 + H21005卷听力材料 + H21005卷答案

Download Official Examination Papers of HSK Level 2 (PDF + AUDIO)
[You must be registered and logged in to see this link.]
File PDF: Đề thi, Đáp án, Tài liệu phần Nghe hiểu
File AUDIO: File âm thanh cho phần nghe hiểu