Các đề thi trong cuốn Official Examination Papers of HSK (Level 3)(2014) là các đề thi HSK 3 chính thức năm 2012.
Các đề thi HSK 3 chính thức năm 2013 là các đề thi chính thức mới nhất.
Mình đã tập hợp lại thành 1 file PDF và 1 file nén AUDIO

Trong đó,
File PDF: Đề thi và đáp án. (Không có tài liệu nghe)
File nén AUDIO: Các file âm thanh của các đề thi (được nén thành tệp RAR)

Nội dung file PDF:

H31327卷试题 + H31327卷答案

H31328卷试题 + H31328卷答案
 
H31329卷试题 + H31329卷答案
 
H31330卷试题 + H31330卷答案
 
H31332卷试题 + H31332卷答案
 
DOWNLOAD: 
[You must be registered and logged in to see this link.]