Các đề thi trong cuốn Official Examination Papers of HSK (Level 5)(2014) là các đề thi HSK 5 chính thức năm 2012.
Các đề thi HSK 5 chính thức năm 2013 là các đề thi chính thức mới nhất.
Mình đã tập hợp lại thành 1 file PDF và 1 file nén AUDIO

Trong đó,
File PDF: Đề thi và đáp án. (Không có tài liệu nghe)
File nén AUDIO: Các file âm thanh của các đề thi (được nén thành tệp RAR)

Nội dung file PDF:

H51327卷试题 + H51327卷答案

H51328卷试题 + H51328卷答案

H51329卷试题 + H51329卷答案

H51330卷试题 + H51330卷答案

H51332卷试题 + H51332卷答案

DOWNLOAD: [You must be registered and logged in to see this link.]