Để get confirmation ID (ID step 3) bằng cách Chat Với Microsoft
Bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập trang web chat, sau đó chọn chat
Đối với Office: https://partner.support.services.microsoft.com/en-us/contact/chat/37/?OSMCSignIn=true&wa=wsignin1.0

Hướng dẫn get confirmation ID (ID step 3) Office/Windows bằng cách Chat Với Microsoft Activa15


Đối với Windows: https://partner.support.services.microsoft.com/en-us/contact/menu/software/windows/setup/

Hướng dẫn get confirmation ID (ID step 3) Office/Windows bằng cách Chat Với Microsoft Activa14Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản microsoft của bạn,

Hướng dẫn get confirmation ID (ID step 3) Office/Windows bằng cách Chat Với Microsoft Activa16Bước 3: Nói chuyện với nhân viên Microsoft theo các hình ảnh dưới đây:

Chào hỏi

Hướng dẫn get confirmation ID (ID step 3) Office/Windows bằng cách Chat Với Microsoft Activa17

Hỏi: can you help me get the confirmation ID of office
Rồi cung cấp cho họ installation id

Hướng dẫn get confirmation ID (ID step 3) Office/Windows bằng cách Chat Với Microsoft Activa18

Nói cho họ biết phiên bản Office bạn cần kích hoạt

Hướng dẫn get confirmation ID (ID step 3) Office/Windows bằng cách Chat Với Microsoft Activa19

Sau khi nhận được confirmation id, gửi lời cảm ơn

Hướng dẫn get confirmation ID (ID step 3) Office/Windows bằng cách Chat Với Microsoft Activa20

Tiếp tục nói chuyện cho đến khi đóng phiên CHAT

Hướng dẫn get confirmation ID (ID step 3) Office/Windows bằng cách Chat Với Microsoft Activa21


Bước 4: Dùng confirmation id để kích hoạt.

Để quá trình lấy installation id, gửi installation id cho Microsoft diễn ra nhanh hơn, chính xác hơn
và quá trình dùng confirmation id để kích hoạt diễn ra nhanh hơn, chính xác hơn.
Bạn nên dùng MsAct có trong Microsoft Product Keys 2.6.3
Link tải: https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6VmRRRHZGc19WeGM/view

Hướng dẫn get confirmation ID (ID step 3) Office/Windows bằng cách Chat Với Microsoft Activa11

Hướng dẫn get confirmation ID (ID step 3) Office/Windows bằng cách Chat Với Microsoft Activa12