Giao Tiếp Cơ bản - Bài 2: Goodbye
I. Từ vựng

Goodbye: Tạm biệt
late: muộn
See you later : Hẹn gặp lại bạn sau.
See you tomorrow: Hẹn gặp bạn vào ngày mai.
Have a nice day: Chúc bạn một ngày tốt lành.

II. Ngữ pháp
Các cấu trúc có thể dùng song song:

 Tạm biệt
  Good bye
  Bye

Hẹn gặp lại
  See you
  See you tomorrow
  See you later
  See you soon

Chúc bạn một ngày tốt lành!
  Have a nice day!
  Have a good day!

III. Hội thoại

Ken: 8:00 o'clock! It's kind of late! Goodbye everyone
Jenny: Goodbye Ken, see you later
Ken: Bye Jenny, see you tomorrow