Để giúp cho việc ôn luyện bảng từ vựng HSK 4 mới (được tổ chức Hanban cập nhật vào năm 2012) trở nên hiệu quả hơn, mình đã soạn bảng từ vựng HSK 4 mới có ví dụ đi kèm.
Bảng từ vựng HSK 4 mới có tất cả 600 từ.

Bố cục của bảng từ vựng như sau:
Cột 1: số thứ tự
Cột 2: chữ Hán
Cột 3: phiên âm
Cột 4: từ loại
Cột 5: giải nghĩa bằng tiếng Anh
Cột 6: câu ví dụ. 

Bảng Từ vựng HSK 4 mới có câu ví dụ đi kèm Bng_t_12

Link download: https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6OTVtZmhpZFFGaGs/view?usp=sharing