CÁC BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN CUỐI KỲ
1 . Hạch toán Trích Khấu hao TSCĐ cuối tháng 
Nợ 154,241,627, 641, 642:                 :  Khấu hao TSCĐ trong tháng
Có 214                                                 :  Khấu hao TSCĐ trong tháng
2. Hạch toán phân bổ CCDC cuối tháng
Nợ 154,241,627,641,642                     :  Chi phí CCDC trong tháng
Có 242                                                            :  Chi phí CCDC trong tháng
3. Hạch toán bù trừ thuế GTGT : chỉ thực hiện với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (Bù trừ theo số thuế GTGT bé hơn ở 2 TK3331 và 1331).
Nợ 3331                                              :   Số thuế GTGT được bù trừ trong kỳ
Có 1331                                               :   Số thuế GTGT được bù trừ trong kỳ
4. Hạch toán Tiền Lương và các khoản trích theo lương cuối Tháng :
-   Tiền lương phải trả CBCNV :
Nợ TK154,241,622,641, 642....           :  Tổng Lương phải trả CNV
Có TK334                                            :  Tổng Lương phải trả CNV
    Hạch toán các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)
-   Khi tính vào chi phí của Doanh nghiệp :
Nợ 154, 241,622, 627, 641, 642          :  Tiền lương từng bộ phận x 24 %
Có TK 3383 - BHXH                          :   Tổng lương x 18% (Từ 1/6/2017 thì x17.5%)
Có TK 3384 - BHYT                           :   Tổng lương x 3%
Có TK 3386 - BHTN                           :   Tổng lương x 1 %
Có TK 3382 - KPCĐ                            :   Tổng lương x 2 %
-   Khi trừ vào lương của nhân viên :
Nợ TK334                                            :   Tổng lương x 10,5 %
Có TK 3383 - BHXH                          :   Tổng lương x 8%, 
Có TK 3384 - BHYT                           :   Tổng lương x 1,5%
Có TK 3386 - BHTN                           :   Tổng lương x 1 %
-   Hạch toán thuế TNCN phải nộp :
Nợ 334                                                 :  Tổng số thuế TNCN khấu trừ  trên lương NLĐCó TK3335                                                :  Tổng số thuế TNCN khấu trừ  trên lương NLĐ
 -   Hạch toán chi lương cho NLĐ
Nợ 334                                                  :  Thực lĩnh trên Bảng lương
Có TK111, 112                                    :   Thực lĩnh trên Bảng lương                      
5. Hạch tóan các khoản giảm trừ doanh thu :
Nợ 511                                                 :  Tổng các khoản giảm trừ DT trong tháng
Có 521 (5211, 5212, 5213)                  :  Tổng các khoản giảm trừ DT trong tháng
6.  Hạch toán kết chuyển Doanh thu : 
Nợ TK511                                            :  Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ
Nợ TK515                                            :  Doanh thu hoạt động tài chính
Có TK911                                            :  Xác định kết quả kinh doanh
7. Hạch toán kết chuyển chi phí : 
Nợ TK911                                            :  Xác định kết quả kinh doanh
Có TK632                                            :  Giá vốn hàng bán
Có TK635                                            :  Chi phí tài chính
Có TK641                                            :  Chi phí bán hàng
Có TK642                                            :  Chi phí quản lý Doanh nghiệp
8. Hạch toán kết chuyển thu nhập khác :
Nợ 711                                                 :  Tổng các khoản TN khác phát sinh
Có 911                                                  :  Xác định kết quả kinh doanh
9. Hạch toán kết chuyển chi phí khác :
Nợ 911                                                 : Xác định kết quả kinh doanh
Có 811                                                  :  Tổng các khoản chi phí khác phát sinh
10. Xác định thuế TNDN phải nộp và Kết chuyển chi phí thuế TNDN (nếu có)
Nợ TK821:                                           :  Chi phí thuế TNDN phát sinh
Có TK3334                                          :  Thuế TNDN phải nộp
Nợ TK911                                            :  XĐKQKD
Có TK821                                            : Chi phí thuế TNDN
11. Hạch toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm : 
Khi Lãi : Nợ 911/ Có 4212
Nếu Lỗ ; Nợ 4212/ Có 911
NẾU CÁC BẠN THẤY HỮU ÍCH THÌ CHIA SẺ NHÉ!
CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT VÀ THÀNH CÔNG !!