HẠCH TOÁN CHI TIẾT TÀI KHOẢN 153- CÔNG CỤ DỤNG CỤ (CCDC)
Như các bạn đã biết  Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ. Vì vậy công cụ, dụng cụ được quản lý và hạch toán như nguyên liệu, vật liệu.
Vậy để hiểu rõ và hạch toán đúng CCDC trong các Trường hợp như: Mua hàng, xuất dùng cho một kỳ, xuất dùng cho nhiều kỳ, nhập lại CCDC, giảm giá, chiết khấu CCDC, kiểm kê phát hiện thừa, thiếu và xử lý sau kiểm kê như thế nào thì hầu như các bạn học viên học tại Ke Toan Phuong Oanh vẫn còn lúng túng.

Vậy Ke Toan Phuong Oanh xin chia sẻ bài viết dưới đây là tất cả các nghiệp vụ liên quan tới các tình huống trên mà trung tâm đã lưu để giúp các bạn có thể hiểu sâu và hạch toán đúng hơn nhé!
(Giả sử DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế theo pp khấu trừ)
HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU:
NHẬP MUA

1. Mua công cụ, dụng cụ nhập kho dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh kế toán căn cứ vào hoá đơn, phiếu nhập kho và các chứng từ liên quan:

Nợ TK 153 - Giá chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331,. . . - Tổng giá thanh toán

2. CCDC mua về đã nhập kho được hưởng chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán:

Nợ các TK 111, 112, 331,. . .- Tổng giá thanh toán

Có TK 153 – CKTM, GGHB hoặc HBBTL

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ tương ứng

3. CCDC mua về đã nhập kho nay trả lại một phần cho người bán:

Nợ TK331,. . .- Tổng giá thanh toán

Có TK 153 – Giá trị hàng bán bị trả lại

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ tương ứng

XUẤT DÙNG
4. Xuất CCDC cho sản xuất kinh doanh mà giá trị  CCDC nhỏ kế toán tính một lần vào chi phí luôn:
Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ

5. Xuất CCDC cho sản xuất kinh doanh mà giá trị  CCDC lớn kế toán hạch toán vào tài khoản 242 và thực hiện phân bổ hàng kỳ:

Hiện tại do hệ thống TK theo TT200/2014/TT-BTC đã bỏ theo dõi ngắn hạn, dài hạn trên tài khoản và chỉ theo dõi chung chi phí trả trc cần phân bổ vào TK242. Vì thế để chính xác kế toán cần tạo file excel riêng theo dõi về khoản mục này theo nguyên tắc:
Chi phí trả trước có giá trị phân bổ <1 năm à ngắn hạn
Chi phí trả trước có giá trị phân bổ >1 năm à dài hạn

a, Nợ TK 242 - Chi phí trả trước

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ

 b, Khi phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng cho từng kỳ kế toán, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,. . .

Có TK 242 - Chi phí trả trước

KIỂM KÊ.

6. Khi kiểm kê CCDC phát hiện thiếu và chưa xác định được nguyên nhân:
a, Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.

b, Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền kế toán ghi: Nếu người làm mất, hỏng phải bồi thường, ghi;

Nợ TK 111 – bồi thường bằng tiền mặt

Nợ TK 334 – Trừ lương

Nợ TK 1388 - Phải thu bồi thường của người làm mất/ thiếu

Có TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý


7. Khi kiểm kê CCDC phát hiện thừa và chưa xác định được nguyên nhân:

a, Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ

Có TK 3381 – Tài sản thừa chờ xử lý

b, Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền kế toán hạch toán:

Nợ TK 3381 – Tài sản thừa chờ xử lý:

Có TK3388: Phải trả phải nộp khác
Có TK642: Giảm chi phí của Doanh nghiệp

Có TK711: Tăng thu nhập khác