Từ vựng tiếng trung thương mại là một chủ đề được nhiều người quan tâm và rất cần thiết cho những ai đang làm trong các công ty.

Cùng trung tâm tiếng Trung tìm hiểu một số từ mới nhé!

Chairman of the Board —— dǒngshìhuìzhǔxí —— 董事会主席

President of the Board —— dǒngshìzhǎng —— 董事长

Vice President of the Board —— fù dǒng shì zhǎng —— 副董事长

Board Director —— dǒngshì —— 董事

Shareholder —— gǔdōng —— 股东

President —— zǒngcái —— 总裁

Executive Vice President —— zhíxíng fùzǒngcái —— 执行副总裁

CEO —— shǒuxí zhíxíngguān/zhíxíng zǒngjiān —— 首席执行官/执行总监

COO —— shǒuxí yíngyùnguān/yíngyùn zǒngjiān  —— 首席营运官/营运总监

CFO —— shǒuxí cáiwùguān/cáiwù zǒngjiān —— 首席财务官/财务总监

CTO —— shǒuxí jìshùguān/jìshù zǒngjiān —— 首席技术官/技术总监

CMO —— shǒuxí yíngxiāoguān/yíngxiāo zǒngjiān ——首席营销官/营销总监

General Manager —— zǒngjīnglǐ —— 总经理

Vice-general Manager —— fùzǒngjīnglǐ —— 副总经理

Manager —— jīnglǐ —— 经理

Operations Manager —— yíngyùnjīnglǐ —— 营运经理

Factory Manager —— chǎngzhǎng —— 厂长

Director —— zhǔguǎn —— 主管

Consultant —— gùwèn —— 顾问

Analyst —— fēnxīshī —— 分析师

Mechanic —— jìgōng —— 技工

General Workers —— pǔtōnggōngrén —— 普通工人

Receptionist —— jiēdàiyuán —— 接待员

Intern —— shíxíshēng —— 实习生

Customer Service —— kèfú —— 客服

Business Chinese Vocabulary: Functional role
manufacturer —— chǎngjiā —— 厂家

producer —— shēngchǎnshāng —— 生产商

spokesperson —— dàiyánrén —— 代言人

agent (typically sales) —— dàilǐshāng —— 代理商

distributor —— fēnxiāoshāng —— 分销商

wholesaler —— pīfāshāng —— 批发商

retailer —— língshòushāng —— 零售商

supplier —— gōngyìngshāng —— 供应商

buyers —— cǎigòushāng —— 采购商

investor —— tóuzīzhě —— 投资者

developer —— kāifāshāng —— 开发商

contractor —— chéngbāoshāng —— 承包商

accountant —— kuàijìshī —— 会计师

cashier —— chū’nà —— 出纳

auditor —— shěnjìshī —— 审计师

engineer —— gōngchéngshī —— 工程师

engineer-in-chief —— zǒnggōngchéngshī —— 总工程师

designer —— shèjìshī —— 设计师

HR specialist —— rénlì zīyuán guǎnlǐshī —— 人力资源管理师

business agent —— yèwùdàibiǎo —— 业务代表

bargaining agent —— tánpàndàibiǎo —— 谈判代表

helper —— zhùshǒu —— 助手

assistant —— zhùlǐ —— 助理

secretary —— mìshū —— 秘书

chief editor —— zhǔbiān —— 主编

project manager —— xiàngmùjīnglǐ —— 项目经理

person in charge —— fùzérén —— 负责人Business Chinese Vocabulary: By relationship
superior —— shàngsī/shàngjí —— 上司/上级

subordinate —— xiàshǔ/xiàjí —— 下属/下级

the department responsible for the work —— zhǔguǎnbùmén —— 主管部门

immediate superior —— dǐngtóushàngsī —— 顶头上司

Business Chinese Vocabulary: Occupation

manual worker —— gōngrén —— 工人

lawyer —— lǜshī —— 律师

doctor —— yīshēng —— 医生

nurse —— hùshì —— 护士

editor —— biānjí —— 编辑

journalist —— jìzhě —— 记者

interpreter —— fānyì —— 翻译

free-lance —— zìyóuzhíyè —— 自由职业

shop assistant —— dǎogòu —— 导购

store manager —— diànzhǎng —— 店长

government employee —— gōngwùyuán —— 公务员

Chúc bạn học tốt nhé!