CÁCH NHỚ BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN NHANH NHẤT
 
1. Phân loại tài khoản theo loại.
Chúng ta nên phân chia bảng hệ thống tài khoản thành các loại như sau:
- Loại TK Tài sản: Đầu 1 + Đầu 2 : - Phát sinh tăng ta ghi bên Nợ, phát sinh giảm ta ghi bên Có
- Loai TK Nguồn vốn: Đầu 3 + Đầu 4 - Ngược lại với TS. Phát sinh gỉam ghi bên Nợ, phát sinh tăng ghi bên Có
- Loại TK Doanh thu : Đầu 5 + Đầu 7 - Mang tính chất như nguồn vốn
- Loại TK Chi phí : Đầu 6+ Đầu 8 - Mang tính chất như tài sản
- Loại TK Xác định KQKD : Đầu 9
2. Phân loại tài khoản theo đầu tài khoản.
- TK đầu 1--> Nhắc đến Tiền :
- TK đầu 2 --> Nhắc đến Chi phí dài hạn +TSCĐ
- TK đầu 3--> Nhắc đến Nợ phải trả
- TK đầu 4 --> Nhắc đến Vốn CSH :
- TK đầu 5,7 --> Nhắc đến Doanh thu
- TK đầu 6,8 --> Nhắc đến Chi phí
- TK đầu 9 --> Nhắc đến việc tập hợp Chi phí và Doanh thu
3. Nguyên tắc định khoản kế toán cơ bản :
- Xác định rõ + đúng đối tượng kế toán trong nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.
- Thực hiện bên Nợ ghi trước, bên Có ghi sau
- Nghiệp vụ tài chính biến động tăng ghi một bên/ nghiệp vụ tài chính biến động giảm ghi một bên
- Tổng giá trị bên Nợ bao giờ cũng bằng Tổng giá trị bên Có
- TỔNG TÀI SẢN BAO GIỜ = TỔNG NGUỒN VỐN