Vào Bảng điều khiển của người Quản Trị -> Display ->Templates->Portal->mod_login
Thêm đoạn mã này vào trước thẻ < /form >

Code:

<script type="text/javascript">document.write('<input type="hidden" name="redirect" value="' + location.href + '" />')</script>

Ở 2 vị trí Switch_login và switch_login_small
Code đăng nhập xong, vẫn ở trang hiện tại Login10
Code đăng nhập xong, vẫn ở trang hiện tại Login210

Bấm nút chấp nhận, sau đó bấm + màu xanh để Publish!