Để có đánh số trang đẹp, bạn làm như sau:
Bước 1: ACP - Display - Templates - Ganeral - viewtopic_body
Tìm trong viewtopic_body

Code:

{PAGINATION}


bạn thay thế bằng:

Code:

<div class="pagination-edited">{PAGINATION}</div>


Bấm dấu cộng màu xanh để Publish

Bước 2: vào ACP - Display - Pictures and Colors - Colors - CSS Stylesheet
Thêm đoạn mã này vào:

Code:

.pagination-edited {
margin: 1px;
color:#fff;
float:left;
text-transform: capitalize;
margin-left: 5px;
font-size:14px;
font-weight: bold!important;}

.pagination-edited a,.pagination-edited b {
padding: 2px;
color: #0061b0;
-webkit-border-radius: 3px;
-moz-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
border: 1px solid #DCDCDC;
background: #f1f1f1;}

pagination-edited a:last-child,.pagination-edited a:first-child {
padding:2px!important;}

.pagination-edited b {
padding: 2px;
color: #f1f1f1;
-webkit-border-radius: 3px;
-moz-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
border: 1px solid #DCDCDC;
background: #0061b0;}


Sau đó Submit.