Bài viết này sẽ giúp các bạn tạo một danh sách bài viết mới cùng chuyên mục cho Punbb
Danh sách bài viết có đánh số thứ tự.
Với danh sách này, khách viếng thăm sẽ đọc nhiều trang, ở lại trang web của chúng ta lâu hơn.

Các bạn vào ACP - Display - Templates - Ganeral - viewtopic_body
Điền code vào nơi bạn muốn hiển thị

Code:

<div class="fmviToggle">
  <div class="main">
      <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">
                        CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM <span id="chuyenmucnay"></span>
        </p>
      </div>
      <ol style="list-style-type:decimal-leading-zero; padding: 10px 40px" id="cungchuyenmuc" class="main-content frm">
                </ol>
     
  </div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(function () {
  $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum .tdtopics:not(".tdtopics:contains(\"Announcement\"), .tdtopics:contains(\"Sticky\"), .tdtopics:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
      $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<li></li>");
  });
  var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
  var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
  $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics .tdtopics:not(".tdtopics:contains(\"Announcement\"), .tdtopics:contains(\"Sticky\"), .tdtopics:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
      $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<li></li>");
  });
});
</script>


Sau đó bấm Chấp nhận
Bấm dấu cộng màu xanh để Publish