Bài viết này sẽ giúp các bạn tạo một danh sách bài viết liên quan và bài viết mới cùng chuyên mục cho phpBB3.

Code bài viết cùng chuyên mục dành cho phpbb3 Baivie10

Với 2 danh sách này, khách viếng thăm sẽ đọc nhiều trang, ở lại trang web của chúng ta lâu hơn.
Lưu ý: Code này chỉ cho ta bài viết cùng chuyên mục trong diễn đàn cấp 1. Ví dụ: Forum 1.1, Forum 1.2

Code bài viết cùng chuyên mục dành cho phpbb3 H_pros10


Vào ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management:

Thêm

Code:

$(function(){$(".topic-actions:last").before("<div style='display:none; font-size: 1.3em; line-height: 1.4em;' id='closeFMvi' class='post row2'><span class='corners-top'><span></span></span><span class='gensmall'><a href='javascript:ShowHideLayer(\"openFMvi\",\"closeFMvi\");'><img border='0'  alt='+' src='http://2img.net/i/fa/empty.gif' class='sprite-tabs_more' title='+'></a></span><span class='ptrafic'> Bài viết mới cùng chuyên mục</span><span class='corners-bottom'><span></span></span></div><div style='font-size:1.3em;line-height:1.4em' id='openFMvi' class='post row2'><span class='corners-top'><span></span></span><span class='gensmall'><a href='javascript:ShowHideLayer(\"openFMvi\",\"closeFMvi\");'><img border='0' alt='-' src='http://2img.net/i/fa/empty.gif' class='sprite-tabs_less' title='-'></a></span><span class='ptrafic'> Bài viết mới cùng chuyên mục</span><div class='clear'></div><div id='cungchuyenmuc'></div><span class='corners-bottom'><span></span></span></div><div style='display:none; font-size: 1.3em; line-height: 1.4em;' id='hideFMvi' class='post row2'><span class='corners-top'><span></span></span><span class='gensmall'><a href='javascript:ShowHideLayer(\"showFMvi\",\"hideFMvi\");'><img border='0'  alt='+' src='http://2img.net/i/fa/empty.gif' class='sprite-tabs_more' title='+'></a></span><span class='ptrafic'> Bài viết liên quan</span><span class='corners-bottom'><span></span></span></div><div style='font-size:1.3em;line-height:1.4em' id='showFMvi' class='post row2'><span class='corners-top'><span></span></span><span class='gensmall'><a href='javascript:ShowHideLayer(\"showFMvi\",\"hideFMvi\");'><img border='0' alt='-' src='http://2img.net/i/fa/empty.gif' class='sprite-tabs_less' title='-'></a></span><span class='ptrafic'> Bài viết liên quan</span><div class='clear'></div><div id='bailienquan'></div><span class='corners-bottom'><span></span></span></div>");var linkchuyenmuc=$("a.nav[href^='/f']:first").attr("href");$('#cungchuyenmuc').load(linkchuyenmuc+' .dterm:not(".dterm:contains(\"Announcement\"), .dterm:contains(\"Sticky\"), .dterm:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)',function(){$('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>")});var topictitleFMvi=$(".page-title:first").text();var fmviTopictitle=topictitleFMvi.replace(/ /gi,'+');$('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords='+fmviTopictitle+'&show_results=topics .dterm:not(".dterm:contains(\"Announcement\"), .dterm:contains(\"Sticky\"), .dterm:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)',function(){$('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>")})});

 
Title * : Bai viet cung chuyen muc
Placement : In all the pages

Sau đó, nhấn Submit.

Code trong hướng dẫn trên có tác dụng lấy tối đa 10 bài viết, nếu bạn muốn tăng hoặc giảm con số này thì tìm trong code đoạn a.topictitle:lt(10) và thay số 10 bằng số bạn muốn.