Để cuốn hút khách viếng thăm ở lại lâu trên trang web, chúng ta thường dùng "bài viết cùng chuyên mục".

Cách làm như sau:
ACP - Display - Templates - Ganeral - viewtopic_body

Đặt code dưới đây vào vị trí muốn hiển thị trong viewtopic_body. Tốt nhất là nên đặt sau
-- END switch_forum_rules --

Code:

<!-- Begin bài viết cùng chuyên mục và bài viết liên quan-->
<table class="forumline" width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
        <td class="thead" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
              <td  valign="top">
                        <h1>
                        <center> <b> Bài viết mới cùng chuyên mục</b></center>
                        </h1>
                  </td>


                </tr>
            </table>
        </td>
            <td class="thead" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
              <td  valign="top">
                        <h1>
                          <center><b>Bài viết liên quan</b></center>
                        </h1>
                  </td>


                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
      
      <td width="50%"  class="row1"  valign="top">
        <ul id="cungchuyenmuc">
      </ul>
        </td>
    
      <td width="50%" class="row1" valign="top">
        <ul id="bailienquan" >
        </ul>
      </td>
    </tr>
</table>
 
<script type="text/javascript">
$(function () {
  $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum td:not("td:contains(\"Thông báo chung\"), td:contains(\"Thông báo\"), td:contains(\"Chú ý\")") .topic-title a.topictitle:lt(9)', function () {
  $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
  });
  var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
  var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
  $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics td:not("td:contains(\"Announcement\"), td:contains(\"Sticky\"), td:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(9)', function () {
  $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p> </p>");
  });
});
</script>
<style>
#cungchuyenmuc{
height: 280px;
overflow:auto;
}
#bailienquan{
height: 280px;
overflow:auto;
}
</style>
<!-- End bài viết cùng chuyên mục và bài viết liên quan-->


Bấm dấu cộng màu xanh để Publish

Code trong hướng dẫn trên có tác dụng lấy tối đa 10 bài viết, nếu bạn muốn tăng hoặc giảm con số này thì tìm trong code đoạn a.topictitle:lt(10) và thay số 10 bằng số bạn muốn.