Sau khi cài đặt xong Contact Form 7 trên Wordpress, và tiến hành gửi thử email , thì gặp thông báo lỗi: There was an error trying to send your message. please try again later

Khắc phục lỗi There was an error trying to send your message. please try again later  There_10

Bình tĩnh, hãy làm theo các bước sau đây để khắc phục:

Bước 1: Cài đặt plugin WP Mail SMTP by WPForms

Khắc phục lỗi There was an error trying to send your message. please try again later  Wp_mai11

Bước 2: Kích hoạt Plugin

Sau đó, bạn tiến hành gửi lại email một lần nữa, 

Khắc phục lỗi There was an error trying to send your message. please try again later  There_11
Dòng thông báo xanh trên hiện ra, nghĩa là bạn đã gửi thành công.

Bây giờ, tiến hành kiểm tra hòm thư.

Nếu bạn cài đặt Mail trong Contact Form 7:
Mục To (gửi đến) là địa chỉ email theo tên miền của bạn. 
Ví dụ: ranbac@tiengtrungquoc.xyz

Khắc phục lỗi There was an error trying to send your message. please try again later  Contac10

Thì bạn sẽ nhận được email trong hòm thư ranbac@tiengtrungquoc.xyz.

Khắc phục lỗi There was an error trying to send your message. please try again later  Contac11

Và nếu bạn cài Mục To (gửi đến) là địa chỉ gmail của bạn. Ví dụ: nguyenquochung082@gmail.com
Thì bạn sẽ nhận được email trong hòm thư nguyenquochung082@gmail.com.
Có thể email sẽ nằm trong mục Spam