Để thêm nút Zing share cho từng bài viết vào phpbb. Bạn làm theo các bước sau:
1. Đăng nhập vào forum, vào bảng điều khiển của Người Quản Trị.
2. Vào Display->Quản lý tổng thể->viewtopic_body. Bấm vào nút Modify màu vàng.
3. Thêm đoạn mã

Code:

<script type="text/javascript">
   document.write('<a style="padding: 0 5px" target="_blank" href="http://link.apps.zing.vn/share?url=' + location.href + '&t={PAGE_TITLE}&desc={SITENAME_TITLE}&images={LOGO}&media=&width=0&height=0" title="Chia sẻ lên Zing Me"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/zing10.png" /></a>')
</script>


Thêm nút Zing share cho từng bài viết vào phpbb 112

Bấm vào nút chấp nhận
4. Bấm vào dấu + màu xanh Publish để đoạn mã hoạt động!