Để thêm nút LinkedIn Share cho từng bài viết vào phpbb. Bạn làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào forum, vào bảng điều khiển của Người Quản Trị.
2. Vào Display->Quản lý tổng thể->viewtopic_body. Bấm vào nút Modify màu vàng.
3. Thêm đoạn mã

Code:

<script src="http://platform.linkedin.com/in.js" type="text/javascript"></script>
<script type="IN/Share" data-counter="right"></script>

vào phía dưới

Code:

<!-- END switch_user_authreply -->


Bấm vào nút chấp nhận

4. Bấm vào dấu + màu xanh Publish để đoạn mã hoạt động!

Last edited by Admin on Sun Jun 23, 2013 8:52 pm; edited 1 time in total