Các đề thi trong cuốn Official Examination Papers of HSK (Level 4)(2014) là các đề thi HSK 4 chính thức năm 2012.
Các đề thi HSK 4 chính thức năm 2013 là các đề thi chính thức mới nhất.
Mình đã tập hợp lại thành 1 file PDF và 1 file nén AUDIO

Trong đó,
File PDF: Đề thi và đáp án. (Không có tài liệu nghe)
File nén AUDIO: Các file âm thanh của các đề thi (được nén thành tệp RAR)

Nội dung file PDF:

H41327卷试题 + H41327卷答案

H41328卷试题 + H41328卷答案
 
H41329卷试题 + H41329卷答案
 
H41330卷试题 + H41330卷答案
 
H41332卷试题 + H41332卷答案
 
DOWNLOAD: 
[You must be registered and logged in to see this link.]