Download 新汉语水平考试真题集HSK三级 Official Examination Papers of HSK Level 3 (PDF + AUDIO) Xin-ha10
Tên sách: 新汉语水平考试真题集HSK三级 Official Examination Papers of HSK Level 3
Nhà xuất bản: 
华语教学出版社
Số trang: 
113
Số lượng đề thi HSK: 
5

Định dạng file sách: 
PDF (Không có watermark)
Giá bìa: 240,000 VND

Giới thiệu sách

H31001卷试题 + H31001卷听力材料 + H31001卷答案
H31002卷试题 + H31002卷听力材料 + H31002卷答案
H31003卷试题 + H31003卷听力材料 + H31003卷答案
H31004卷试题 + H31004卷听力材料 + H31004卷答案
H31005卷试题 + H31005卷听力材料 + H31005卷答案

Download Official Examination Papers of HSK Level 3 (PDF + AUDIO)
[You must be registered and logged in to see this link.]
File PDF: Đề thi, Đáp án, Tài liệu phần Nghe hiểu
File AUDIO: File âm thanh cho phần nghe hiểu