Download 新汉语水平考试真题集HSK六级 Official Examination Papers of HSK Level 6 (PDF + AUDIO) Offici12

Tên sách: 新汉语水平考试真题集HSK六级 Official Examination Papers of HSK Level 6
Nhà xuất bản: 
华语教学出版社
Số trang: 
153
Số lượng đề thi HSK: 
5

Định dạng file sách: 
PDF (Không có watermark)
Giá bìa: 240,000 VND

Giới thiệu sách

H61001卷试题 + H61001卷听力材料 + H61001卷答案
H61002卷试题 + H61002卷听力材料 + H61002卷答案
H61003卷试题 + H61003卷听力材料 + H61003卷答案
H61004卷试题 + H61004卷听力材料 + H61004卷答案
H61005卷试题 + H61005卷听力材料 + H61005卷答案

Download Official Examination Papers of HSK Level 6 (PDF + AUDIO)
[You must be registered and logged in to see this link.]

File PDF: Đề thi, Đáp án, Tài liệu phần Nghe hiểu
File AUDIO: File âm thanh cho phần nghe hiểu