Download 新汉语水平考试真题集HSK五级 Official Examination Papers of HSK Level 5 (PDF + AUDIO) Offici10

Tên sách: 新汉语水平考试真题集HSK五级 Official Examination Papers of HSK Level 5
Nhà xuất bản: 
华语教学出版社
Số trang: 
128
Số lượng đề thi HSK: 
5

Định dạng file sách: 
PDF (Không có watermark)
Giá bìa: 240,000 VND

Giới thiệu sách

H51001卷试题 + H51001卷听力材料 + H51001卷答案
H51002卷试题 + H51002卷听力材料 + H51002卷答案
H51003卷试题 + H51003卷听力材料 + H51003卷答案
H51004卷试题 + H51004卷听力材料 + H51004卷答案
H51005卷试题 + H51005卷听力材料 + H51005卷答案

Download Official Examination Papers of HSK Level 5 (PDF + AUDIO)
[You must be registered and logged in to see this link.]

File PDF: Đề thi, Đáp án, Tài liệu phần Nghe hiểu
File AUDIO: File âm thanh cho phần nghe hiểu